Psychologie tenisu

 Techniky pracující s nevědomím

Je všeobecně známo, že hráčova psychika v krizových momentech zápasu jedná spontánně na základě vžitých stereotypů, které získal od rodičů, vlivem společnosti nebo si je vytvořil sám.

                                               Rozšířené stavy vědomímeditace

Jestliže struktura naši osobnosti obsahuje mnoho traumatický zážitků, které oslabují naši psychickou odolnost je potřeba si najít metody, která pracuji s rozšířenými stavy vědomí. Hráči mohou tyto metody přinést zlepšení emocionální stability a psychické odolnosti skrze znovuprožití starých emocionálních bloků. Na fyzické úrovni si může hráč skrze prožití různých fyzických traumat z minulosti vylepšit celkovou vnímavost. Dochází
ke změně životních hodnot a postojů skrze nahlédnutí na svou životní situaci. Díky takovému prožitku můžeme pochopit mnoho citových problémů a dlouhodobých modelů chování. Je to sebeléčebný proces, probíhající v rozšířeném stavu vědomí. Probíhá při něm čištění na tělesné, duševní a duchovní úrovni. Základním filozofickým předpokladem této strategie je skutečnost, že průměrný člověk  z našeho kulturního prostředí funguje způsobem, který je hluboko pod úrovní jeho skutečných schopností a možností. Toto ochuzení je způsobeno tím, že se ztotožňuje pouze s jednou stránkou své bytosti, s fyzickým tělem a svým egem. Tato falešná identifikace vede neodpovídá skutečnosti a nedovoluje člověku nalézt životní naplnění. Přispívá ke vzniku emočních a psychosomatických poruch. Tento přístup je v západní psychoterapii relativně nový.

Doporučení

Najděte si metody, které vám pomohou odhalit nevědomé obsahy nevědomí. Je to cesta, jak nahlédnout příčiny úzkosti, strachu, agrese a dalších emocí, které ovlivňují reakce v krizových situacích.